Context API là gì? Cách sử dụng useContext() trong React

Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm Context API trong React, cũng như là học cách sử dụng hook useContext để thao tác với dữ liệu trong Context API.

📚Các kiến thức sẽ tìm hiểu 📚
✔ Context API là gì?
✔ Các bước tạo và sử dụng Context API
✔ Cách sử dụng useContext để thao tác dữ liệu trong Context

🔗 Link tham khảo 🔗
Source code: https://github.com/holetexvn/usecontext (checkout sang branch final để lấy code sau khi hoàn thành)
Học REDUX (+Toolkit) trong 1 video (2022) https://youtu.be/g_K1w8e0lLo
Lập trình ứng dụng nhắn tin Real-Time bằng ReactJS, Firebase (2021) https://youtu.be/YZhNUU4_Pjw
React Hooks Series: https://www.youtube.com/watch?v=JvrHjk-CJw4&list=PLqQ6Lvascx2vr-MlKYQCIX2AnfuZ3s0mB
React 18 trong 10 phút: https://youtu.be/aaoHil-PnNw
React 18 Doc: https://reactjs.org/blog/2022/03/29/react-v18.html
Học React trong 30 phút: https://youtu.be/Up3YNeLA6MQ
Fake data: https://reqres.in/

📢 Liên hệ với mình tại 📢
Facebook: https://www.facebook.com/holetex
Instagram: https://www.instagram.com/holetex/
Github: https://github.com/holetexvn
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhtung09
Email: holetex@outlook.com
Website: https://holetex.com

🤝 Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/HoleTex/join
#holetex #reacthooks #contextapi #usecontext #reactjs #react