Học React với TypeScript cơ bản trong 1 video (Bản mới 2024)

Trong video này chúng ta sẽ học về React cơ bản trong 1 video duy nhất. Thông qua việc xây dựng ứng dụng To Do, chúng ta sẽ được học về các khái niệm cơ bản của React như state, props, xử lý sự kiện, hooks, và các tính năng khác.

 

🚧 Các tính năng sẽ học

👉 Setup dự án React với Vite

👉 Các khái niệm cơ bản trong React

👉 Xây dựng ứng dụng Todo App

👉 Sử dụng UI với Material UI

👉 Sử dụng React Dev Tool để debug

 

🔗 Link tham khảo 🔗

Học TypeScript trong 30 phút https://youtu.be/sl3vJrgvU-U

React Docs: https://react.dev/learn Học React trong 30 phút: https://youtu.be/Up3YNeLA6MQ